Nabycie własności lokalu spółdzielni mieszkaniowej

2020-11-07

Lokale spółdzielcze to specyficzne nieruchomości. Mamy w nich do czynienia z dwoma rodzajami praw do lokalu: spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu i spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

Najemcy lokali spółdzielczych mają pewne prawa do zajmowanych mieszkań, jednak dopiero po ich nabyciu otrzymują możliwość swobodnego dysponowania lokalem.

Prawo własności lokalu spółdzielczego

Podstawowa zasada stanowi, że członkom spółdzielni przysługuje prawo żądania od spółdzielni przeniesienia na nich własności lokali mieszkalnych. Wystarczy pisemne żądanie członka - a spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności do lokalu. Oczywiście - po dokonaniu spłaty zobowiązań związanych z budową oraz zadłużenia z tytułu opłat. Dopiero nabycie prawa własności daje pełnię praw do mieszkania spółdzielczego.

Kto może żądać przeniesienia własności prawa spółdzielczego?

  • Każda osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.

  • Najemca, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, ale z jakichś względów nie zostało ustanowione na ich rzecz spółdzielcze prawo do lokalu.

Przeniesienie prawa własności lokalu

Spółdzielnia na zawarcie umowy o przeniesieniu własności ma 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez uprawnionego. Jeśli nieruchomość posiada nieuregulowane zaległości, okres ten wydłuża się  do momentu ich spłaty. 

Jeśli zaś spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek, nabycie własności lokalu może nastąpić dopiero po nabyciu przez spółdzielnię prawa własności gruntu.

Czy spółdzielnia może odmówić?

Jeśli spełniasz powyżej wskazane wymogi - spółdzielnia nie może odmówić przeniesienia prawa własności. Ma na to 6 miesięcy od momentu złożenia wniosku - jeżeli tego nie zrobi, osoby uprawnione mogą wystąpić do sądu z powództwem na podstawie art. 64 Kodeksu cywilnego w związku z art. 1047 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego pokrywa spółdzielnia.